Kerhon säännöt

1.

Yhdistyksen nimi on BMW Moottoripyöräkerho ry ja sen kotipaikka on Kangasala. Sen toimialueena on Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi.

2.

Kerhon tarkoituksena on edistää moottoripyöräharrastusta ja liikennekasvatusta ja yhdistää BMW -merkkisillä moottoripyörillä liikkuvia ja niistä kiinnostuneita henkilöitä.

3.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho pyrkii järjestämään kokoontumisia ja pyrkii edistämään jäsentensä tietämystä BMW – asioissa kokoontumisten yhteydessä. Jäsenistöä informoidaan noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä kerholehdellä ja kerhon omilla internetsivuilla. Kerhon toimintaan kuuluu myös oikean ajotavan ja liikennöimisen opastus. Kerho voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten irtainta omaisuutta. Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin. Toiminnan tukemiseksi myydään vähäarvoisia kerhotuotteita. Kerho voi harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa.

4.

Kerhon kieli on suomi.

5.

Kerhossa on vuosi-, kunnia- ja vapaajäseniä.

6.

Kerhon vuosijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja noudattaa sen sääntöjä ja päätöksiä sekä maksaa jäsenmaksunsa.

7.

Kunniajäsenyys voidaan myötää kerhon jäsenelle joka on erityisen ansiokkaasti toiminut kerhon toiminnan edistämiseksi. Jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle kunniajäsenyyden myöntämistä. Kunniajäsenyyden myöntää kerhon hallitus. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää vapaajäsenyyden vuodeksi kerrallaan henkilölle joka on tehnyt kerholle erinomaisia palveluksia tai edistänyt sen tarkoitusta esimerkillisellä tavalla. Hallituksen jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

8.

Jäsenen on ilmoitettava erostaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9.

Ellei vuosijäsen ole maksanut vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua, tai jos jäsen on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla joka saattaa vahingoittaa kerhon toimintaa tai mainetta, voi hallitus erottaa hänet kerhosta. Muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyönnistä erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan kerhon kokoukseen jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu on saanut tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

10.

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä viiteentoista (5-15) muuta jäsentä, jotka valitaan vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdenkin hallituksen jäsenen niin vaatiessa on äänestys toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla. Hallituksen puheenjohtaja toimii kerhon puheenjohtajana. Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11.

Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava kirjein tai kerholehdessä sekä kerhon internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

12.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle kirjallisesti esittää. Kokous pidetään kuukauden kuluessa esittämisestä. Ylimääräisessä kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja.

13.

Jäsenellä on oikeus osallistua vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsen ei voi käyttää toisen jäsenen äänivaltaa.

14.

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat

1.      Kokouksen avaus

2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään ja vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta

6.      Esitetään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta

7.      Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet hallitukseen

9.      Valitaan kerholle kaksi (2) tilin- ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

10.  Päätetään kerhon tilinkäyttöoikeudesta

11.  Päätetään jäsen- ja liittymismaksusta seuraavalle tilikaudelle

12.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle

13.  Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle

14.  Muut esille tulevat asiat

15.  Kokouksen päättäminen

15.

Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

16.

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä kokouksessa jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa päätöstä ja kokouskutsussa on mainittu kerhon purkamisesta. Jos kerho purkautuu on sen jääneet varat käytettävä kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.